തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ?

തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ?വലിയ വിജയത്തിലേക്ക്, സമ്പത്തിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക്, നല്ല ശീലത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഏതൊരാളും ആഗ്രഹിക്കും.. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും സമ്പത്ത് നേടാനുമൊക്കെ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കും. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം പരാജയം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്?
  • നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല
  • സങ്കടങ്ങളും പരാജയങ്ങളും കടങ്ങളുമൊക്കെ സ്വന്തം വിധിയാണെന്ന് ധരിച്ചു വീണ്ടും പരാജയത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം കെട്ടിപടുക്കാൻ വേണ്ട കൃത്യമായ strategy നൽകുന്ന 3 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലനമാണ് Bounce Back

14th August 2023
₹3500 ₹99

Bonus of these Training

Exclusive Access to a Community of Success Seekers

As a participant in the course conducted by Casac Benjali, you will gain exclusive access to a thriving community of like-minded individuals who are committed to personal and professional growth. This community provides a valuable platform for networking, sharing insights, and supporting each other on the journey to success. Engage in discussions, exchange ideas, and collaborate with fellow participants, creating a supportive and inspiring environment that fuels your progress.

About Casac benjali

Casac Benjali is a passionate self-driven Entrepreneur ,Success Strategist, Business Coach, peak performance trainer and Author He guides everyone to take out their peak potential with his vast knowledge and incredible skills, and helps to achieve their goal easily and change their life. He has been instrumental in serving Entrepreneurs in 64 countries including GCC, European countries, Africa and other parts of the world to transform their business to the next level with his tremendous training and guidance. Entrepreneurs are served by him with the required tactics and strategies.

Founder & CEO, Benjali Academy Pvt Ltd & BenAc Business Solution

Our Events

Customers Feedback

Sarfas

Sadeeq

Noushad

Thanseem

Book Your Spot Now & you can become a part of our success stories!

Benjali academy. All Rights Reserved.